Algemeen


Verlonen per

Week/Maand/4-Weken

Bepaald het type te gebruiken declaratie.


Loonregeling

Loonregeling

Ingangsdatum van de huidige Loonregeling.

 

Set van SVW inhoudingen, Vakantie regelingen, Pensioenregelingen e.d. Loonregelingen kunt u beheren via <Loonregelingen> in <Tabel onderhoud>.

Loonregeling beheren

Opent het <Loonregeling beheerscherm>.

Loonregeling info

Opent een alleen lezen scherm van de geselecteerde <Loonregelingen> uit <Tabel onderhoud>


Belasting

Code heffingskorting

In de meeste gevallen kiest u voor: 'Wel heffingskorting'. Bij de keuze 'Geen heffingskorting' wordt er meer loonheffing ingehouden. De Kandidaat geeft via de 'Loonbelastingverklaring' aan welke situatie van toepassing is. Aan de hand van deze verklaring bepaalt u hier uw keuze.

Tabel

Deze tabellen worden door de Belastingdienst vastgesteld. Het verloningsprogramma kan aan de hand van de hier ingevoerde tabel het juiste loonheffingsbedrag berekenen. Witte tabellen: voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (en wat daarmee op één lijn wordt gesteld).

Groene tabellen: voor loon uit vroegere dienstbetrekking (en

daarmee gelijkgestelde uitkeringen). Welke tabel u moet toepassen is dus afhankelijk van het tijdvakloon en het soort loon dat u uitbetaalt. Indien een werknemer 65 jaar of ouder is, wordt door het <Microloon> programma automatisch de tabel 65+ toegepast

Loonheffing

Als werkgever bent u verplicht om bij de werknemers die bij u in dienst zijn

loonbelasting en premies volksverzekering in te houden. Deze twee tezamen noemt men ook wel de loonheffing. De optie ‘Loonheffing’ is alléén door Consultants uit <Toegangsgroep> 1 te wijzigen. Deze optie behoort alleen in zeer uitzonderlijke gevallen uit te staan.

Afw. perc. bijz. tarief LH

(Afwijkend percentage bijzonder tarief loonheffing) In deze rubriek kunt u een afwijkend percentage opgeven. Het hier opgegeven percentage zal dan worden toegepast i.p.v. het berekende percentage aan de hand van het 'Fiscaal loon vorig jaar'.

Let op: Als in dit veld iets is ingevuld moet het veld 'Fiscaal loon vrg. jaar' leeg blijven! Indien hier wél iets is ingevuld, zal <Microloon> automatisch een percentage bepalen.

Fiscaal loon vrg. jaar

Vul bij nieuwe Kandidaten hier het fiscaal loon van vorig jaar in. Aan de hand van het fiscaal loon van het vorige jaar worden de percentages 'bijzonder tarief' automatisch vastgesteld. Het fiscaal loon vorig jaar dient u bij een nieuwe Kandidaat zelf te berekenen en in te voeren conform de voorschriften van de Belastingdienst.

Bij een Kandidaat die al in dienst is, zal door het verloningsprogramma aan het begin van het kalenderjaar bij het inlezen van de gegevens voor het nieuwe jaar het 'Fiscaal loon vorig jaar' automatisch worden berekend vanuit de 'historische gegevens' die in de voorgaande jaargang aanwezig zijn.

Het nieuwe 'Fiscaal loon vorig jaar' zal vervolgens in het werknemersbestand van de nieuwe jaargang worden vermeld in <Microloon>.

Let op: Als in dit veld iets is ingevuld moet het veld 'Afw. perc. bijz. tarief LH' leeg blijven! Indien hier wél iets is ingevuld, zal <Microloon> automatisch een percentage bepalen.

Cao code loonaangifte

De Cao code die moet worden meegestuurd naar het verloningsprogramma. Deze wordt door A-PerfectMatch automatisch ingevuld en hoeft in principe niet gewijzigd te worden.

Soort inkomen

Keuzeveld voor Loon/Salaris e.d. Standaard wordt hier '15 Loon/salaris werknemers die niet vallen onder 11 - 17' ingevuld.

Dagtabel aanpassen

Functie voor <Microloon>. Uitleg.

30% regel

Functie voor <Microloon>. Uitleg.

Reden geen bijtelling auto

Functie voor <Microloon>. Uitleg.

Beroep

Invulveld voor  <Microloon>. Uitleg.

Code loonaangifte 1/2

Speciale aanduiding. Dient onder andere gebruikt te worden als er sprake is van een bijzondere situatie, zoals bijvoorbeeld een auto van de zaak.

Herleidingsregel

Functie voor <Microloon>. Uitleg.

Arbeidsongeschikt percentage

Invulveld voor <Microloon>. Uitleg.

Beroep kort

Invulveld voor <Microloon>. Uitleg.


Bank

Rekening 1/2/3/4

Netto loon wordt standaard op 'Rekening 1' uitbetaald. Andere looncomponenten kunnen eventueel op de andere rekeningen worden uitbetaald.

IBAN code

Rekeningnummer in IBAN formaat. Middels de knop  kunt u de correctheid van de IBAN code controleren.*

BIC code

Bank Identificatie Code.

Loon component

In dit veld kunt u aangeven welk loon component naar de betreffende rekening moet worden overgemaakt. Voor 'Rekening 1' is dit altijd 'Netto loon (119)'.

Betaal omschrijving

Eventuele omschrijving voor bij de betaling.

Afwijkende naam

Invullen indien de betreffende rekening op een andere naam staat dan die van de Kandidaat.

Afwijkende plaats

Invullen indien de betreffende rekening een andere plaats heeft dan die van de Kandidaat.


Reserveringen uitbetalen elke periode

Vakantiegeld / Feestdagen /

Kort verzuim / Vakantiedagen

Indien reserveringen elke volgende verloning uitbetaald dienen te worden, kunt u dit hier aangeven.


Opgebouwde reserveringen

In geld/uren

Overzicht van opgebouwde reserveringen, uitgedrukt in geld en uren.

Laatste uurloon

Meest recente uurloon.


Salaris tabel

Functiegrp. en periodiek

Functiegroep en periodiek zoals deze op de loonstrook worden vermeld. Functiegroepen en periodieken kunt u beheren via <Salaristabel> in <Tabel onderhoud>.

Garantiebasisuurloon

Het bij de functiegroep en periodiek behorende garantie basisuurloon zoals deze in de <Salaristabel> (<Tabel onderhoud>).

Cao opdrachtgever

Vul hier in welke Cao voor deze Kandidaat van toepassing is. Dit veld kunt u eventueel ook op de loonstrook printen.


De rest

Auto van de zaak

Omschrijving

Omschrijving van de auto.

Datum ET

Datum eerste toelating van de auto.

Tenaamstelling

Datum van de tenaamstelling.

CO2

CO2-uitstoot in gram per kilometer.

Cat. waarde

Catalogus waarde.

Brandstoftype

Diesel of geen diesel.

Ingangsdatum

Ingangsdatum.

Einddatum

Einddatum.

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage van Kandidaat per declaratie periode.

Levensloop regeling*

Bedrag

Bedrag per declaratie periode.

Betaal omschrijving

Eventuele omschrijving voor bij de betaling.

IBAN

Rekeningnummer in IBAN formaat.

BIC

Bank Identificatie Code.

Afwijkende naam

Invullen indien de betreffende rekening op een andere naam staat dan die van de Kandidaat.

Afwijkende woonplaats

Invullen indien de betreffende rekening op een andere naam staat dan die van de Kandidaat.

Loonbeslag*

Totaal bedrag

Vul het totaal in te houden bedrag in.

Vanaf datum

Vul de ingangsdatum in.

Totaal ingehouden

Geeft het totaal ingehouden bedrag weer.

Fiets van de zaak

Omschrijving

Omschrijving van de fiets.

Nummer

Nummer van de fiets (kenmerk).

Waarde

Waarde van de fiets.

Ingangsdatum

Ingangsdatum.

Einddatum

Einddatum.

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage van Kandidaat per declaratie periode.N.B.: *Op het tabblad <Opties> van de tabel <Instellingen> in <Tabel onderhoud> kunt u de optie 'Controleer IBAN tijdens het opslaan voor werkzame kandidaten' vinden.

Levensloopregeling per 01-01-2006

Werknemers mogen het spaarsaldo ook gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Van het brutoloon wordt een bedrag ingehouden dat op een speciale spaarrekening van de werknemer wordt gestort of als premie voor een ‘levensloopverzekering’ van de werknemer wordt overgemaakt. In overleg met de werkgever kan een werknemer ook gespaarde tijd, bijvoorbeeld overwerkuren of atv-dagen, om laten zetten in geld. Dit bedrag kan dan op de levenslooprekening worden gestort.

Wel belast voor SV premies, maar niet voor fiscaal loon

Voor de Levensloopregeling geldt dat de inleg voor deze regeling niet behoort tot het fiscale loon, maar wel tot het SV loon. Voor de uitkering op basis van de Levensloopregeling geldt het tegenovergestelde. De uitkering behoort wel tot het fiscaal loon, maar is geen SV-loon, waarbij een extra heffingskorting per jaar door de Belastingdienst wordt toegepast van € 183.

Maximum en omkeerregeling

Werknemers mogen per jaar maximaal 12% van hun loon belastingvrij sparen. Het gespaarde bedrag mag maximaal 210% van het bruto jaarsalaris bedragen. Voor werknemers die op 01-01-2006 51 jaar zijn, maar nog geen 56 jaar, bestaat een overgangsregeling. Deze categorie werknemers kan per jaar meer sparen. Ook voor hen blijft het 210% criterium echter van toepassing.


Over de opbouw in de levensloopregeling wordt geen loonbelasting geheven. Er hoeft pas loonbelasting te worden betaald als de gespaarde tegoeden worden opgenomen. Dit heet de omkeerregel.

Levensloop en Spaarloon

De spaarloonregeling blijft in de huidige vorm bestaan. Wanneer de levensloopregeling van kracht wordt, kunnen werknemers jaarlijks kiezen aan welke regeling ze willen deelnemen: spaarloon-of levensloopregeling. Werknemers mogen niet gelijktijdig aan beide regelingen deelnemen.

Loonbeslag

Het bedrag dat in totaal moet worden ingehouden kunt u invullen, en de vanaf datum. Automatisch wordt aan de hand van de week en 4-weken declaraties, en de maanddeclaraties het veld 'Totaal ingehouden' gevuld. Er wordt dus niet naar de loonstroken gekeken. Voorwaarde is dat Loonbeslag wordt gebruikt zoals omschreven staat in de handleiding. Loonbeslag met beslagvrije voet kan niet worden geregistreerd op deze manier.


N.B.: Voor de instructies van de (loonbeslag) handleiding klik hier.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator